Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  067-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 067-351781
 Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 72/2009
       
privind achiziţionarea unui imobil situat pe str. Gróf Mikó Imre nr. 7

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14511/2009 al Serviciului Economic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14.429/2009 al arhitectului şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere  avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere acordul de vânzare al terenului în suprafaţă de 250 mp, situat pe str. Grof Miko Imre nr. 7, exprimată prin adresa nr. 10.202/2009 de către d-na  Dobrescu Melitta, în calitate de mandatar al proprietarului Becze Enikő, în baza Procurii speciale autentificate nr. 245/2009 de notar public Profiroiu Marilena ;
Având în vedere Raportul de evaluare nr. 2534/2009 având ca obiect terenul intravilan situat în Sfântu Gheorghe, str. Gróf Mikó Imre nr. 7, jud. Covasna, întocmit de S.C. Novitas S.R.L.;
Având în vedere prevederile art. 13 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe  al terenului intravilan situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gróf Mikó Imre nr. 7, evidenţiat în C.F. nr. 25.222 Sfântu Gheorghe cu nr. cad. 25.222 în suprafaţă de 250 mp, proprietatea tabulară a numitei Becze Enikő, născută Gocz.
ART. 3. – (1) Preţul de cumpărare a imobilului descris la art. 1 este de 138.500,00 lei, valoare stabilită în baza raportului de evaluare nr. 2534/2009.
(2) Preţul de vânzare al terenului se va achita până la data de 30.04.2009. 
ART. 4. - Terenul intrat în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe în condiţiile prezentei hotărâri, va fi  amenajat şi va avea destinaţia de alee pietonală.
ART. 5. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

   
Sfântu Gheorghe, la 09 aprilie 2009


        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                 Klárik Attila                                                                                    SECRETAR
                                                                                                                    Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină