Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna

               
HOTĂRÂREA NR. 58/2009

privind aprobarea trecerii Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune-Háromszék” din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în subordinea Consiliului Judeţean Covasna


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14624/2009 al Oficiului pentru învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe nr. 13462/02.04.2009, înregistrată la Registratura generală a Consiliului Judeţean Covasna sub nr. 2916/02.04.2009,
Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Covasna nr. 2916/07.04.2009, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 14.348/07.04.2009;
Având în vedere prevederile art. 4 şi art. 23 din O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2007;
În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2)  art. 36 alin. (2) lit. d, e şi alin. (6) lit. a, pct. 4, respectiv alin. (7) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART.1. - (1) Se aprobă trecerea, începând cu data de 1 mai 2009, a Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune-Háromszék”, instituţie publică de spectacole de repertoriu, cu personalitate juridică, din subordinea  Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe în subordinea Consiliului Judeţean Covasna, în scopul transformării acestei instituţii de cultură într-una reprezentativă la nivel de judeţ.
(2) Predarea-preluarea ansamblului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi Consiliul Judeţean Covasna, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(3) Se aprobă  proiectul Protocolului de predare-preluare al Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune-Háromszék” între Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi Consiliul Judeţean Covasna, conform anexei nr. 1.
ART. 2. - Ansamblul de Dansuri „Trei Scaune-Háromszék” preluat conform art. 1 îşi păstrează personalitatea juridică cu toate datele de identificare ale acestuia, dacă legea nu prevede altfel.
ART. 3. -  În vederea susţinerii materiale şi financiare, în comun, a programelor şi proiectelor culturale ale Ansamblului de Dansuri “Trei Scaune-Háromszék” Sfântu Gheorghe aflat în subordinea Consiliului Judeţean Covasna, se aprobă proiectul Contractului de Parteneriat între Consiliul Judeţean Covasna şi Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, conform anexei nr. 2.
ART. 4. - Cu semnarea actelor prevăzute la art. 1, alin. (3) şi art. 3 se împuterniceşte Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe şi d-na Veress Ildikó, director executiv în cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 6. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează persoanele arătate în art. 4 şi Oficiul pentru Învăţământ şi Cultură, Biroul Contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe la 09 aprilie 2009


                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                          CONTRASEMNEAZĂ
                         Klárik Attila                                                                                            SECRETAR
                                                                                                                                    Kulcsár Tünde


Anexa nr. 1, 2, 3 la H.C.L. nr. 58/2009

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină