Vineri, 7. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna

               
HOTĂRÂREA NR. 57/2009
                            
privind aprobarea declanşării procesului de divizare parţială al S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe

         Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în calitate de A.G.A., în şedinţă extraordinară;
         Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
         În baza prevederilor art. 113 lit. h, art. 115 alin. (2), art. 239 alin (1) şi art. 2501 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 13 lit. j din Statutul S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe;
         În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
         În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. -  Se aprobă declanşarea procesului de divizare parţială al S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe.
ART. 2. – Se mandatează Consiliul de administraţie al societăţii cu elaborarea proiectului de divizare.


Sfântu Gheorghe, la 30 martie 2009


                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                   CONTRASEMNEAZĂ
                      Keresztély Irma                                                                  SECRETAR
                                                                                                            Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină