Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna

               
HOTĂRÂREA NR. 54/2009

privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Consiliul de conducere a asocierii înfiinţate cu S.C. COMERŢ ŞI SERVICII „MINERVA” S.R.L., în baza H.C.L.  nr. 68/2007

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 12261/26.02.2009 al Serviciului Economic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederilor contractelor de asociere nr. 2881/2007 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. COMERŢ ŞI SERVICII „MINERVA” S.R.L., în baza H.C.L. nr. 68/2007;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 134/2008 privind declararea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, ca legal constituit;
În conformitate cu art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – (1) Se desemnează reprezentanţii municipiului Sfântu Gheorghe în Consiliul de conducere al asocierii  înfiinţate cu S.C. COMERŢ ŞI SERVICII „MINERVA” S.R.L., în baza H.C.L. nr. 68/2007, după cum urmează:
-    Pethő István, consilier local;
-    Ivan Niculae-Gheorghe, consilier local.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Economic, Compartimentul Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe precum şi persoanele desemnate prin art. 1.


Sfântu Gheorghe, la 30 martie 2009

 
          
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                   CONTRASEMNEAZĂ
                     Keresztély Irma                                                                                 SECRETAR
                                                                                                                           Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină