Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna

               
HOTĂRÂREA NR. 45/2009
 
privind aprobarea proiectului „ Amenajare parcaje subterane şi supraetajate pentru autoturisme din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect
                  
         Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
         Având în vedere Raportul de specialitate nr. 11141 /2009 al Biroului  Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
         Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
         Având în vedere Programul Operaţional Regional 2007-2013, aprobat de Comisia Europeană şi lansat la nivel naţional în data de 13 iulie 2007;
         În baza Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 1 din cadrul POR, Domeniul major de intervenţie 1.1.” Planuri integrate de dezvoltare urbană” Sub-domeniul: Centre urbane;
         În conformitate cu art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
         În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

       ART. 1.- Se aprobă proiectul „Amenajare parcaje subterane şi supraetajate pentru autoturisme din Municipiul Sfântu Gheorghe”, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
       ART. 2.-  Se aprobă cheltuielile legate de proiect, după cum urmează:
•    Valoarea totală a proiectului:            26.525.137,78 RON 
•    Valoarea eligibilă a proiectului:          16.729.943,60 RON
•    Valoarea neeligibilă a proiectului:        5.631.410,00 RON
•    TVA:                                             4.163.784,18 RON   
       ART. 3.-  Consiliul Local se angajează la acoperirea cheltuielilor privind contribuţia proprie a Municipiului Sfântu Gheorghe la cheltuielile eligibile ale proiectului, în valoare de 334.598,87  lei, a cheltuielilor neeligibile, a cheltuielilor suplimentare (conexe) ce vor apărea în timpul implementării proiectului  şi resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.        
       ART. 4.- Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează d-nei viceprimar Sztakics Éva - Judit  şi Biroului Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 30 martie 2009

          
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                   CONTRASEMNEAZĂ
             Keresztély Irma                                                                   SECRETAR
                                                                                                     Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină