Luni, 3. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
         Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 37/2009

privirnd  iniţierea procedurii de contractare a unei finanţări rambursabile în
valoare de 11.500.000 Euro


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 11150/18.03.2009 al Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 110 alin.(1) lit.c din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziţie “Servicii de acordare de credit “ nr. 11326/19.03.2009;
În baza prevederilor art. 61 alin. (1) şi art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. b din Legea nr. 215/2001 republicată privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. b şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă achiziţionarea, prin aplicarea procedurii negocierii  cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, a unei finanţări rambursabile interne în valoare de 11.500.000 Euro pentru modernizarea străzii:Oltului, Körösi Csoma Sándor, Bisericii, Podeţului, Dózsa György, Zöld Péter, József Attila, Romulus Cioflec, lucrări prioritare de reabilitare sisteme de alimentare cu apă şi canalizare, reabilitare termică blocuri de locuinţe, amenajare piste pentru biciclişti, modernizare Ştrand Municipal, amenajări spaţii pietonale în centrul municipiului Sfântu Gheorghe, reţeaua de canalizare pluvială de suprafaţă în zona Őrkő, achiziţionare de terenuri, reabilitarea iluminatului public, refinanţare datorii publice locale (CEC, OTP BANK), finanţare aport propriu la programele PHARE.
ART. 2. – Se aprobă Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei privind documentaţia descriptivă, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Se numeşte Comisia de evaluare a ofertelor depuse, în următoarea componenţă nominală:
1. D-na Sztakics Éva-Judit, viceprimar, preşedinte;
2. Dl. Miklós Zoltán, consilier local, membru;
3. D-na Józsa Emese, director executiv la Direcţia Finanţe  Publice Municipale, membru;
4. Dl. Szép Miklós, consilier în cadrul Direcţiei Finanţe  Publice Municipale, membru;
5. D-na Hengán Hajnal, consilier juridic în cadrul Oficiului Juridic, membru,
6. Dl. Pethő István, consilier local, membru;
7. Dl. Şerban Valeriu, consilier local.
        Membrii supleanţi:
1. Dl. Sándor József, consilier în cadrul Compartimentului Studii şi Achiziţii Publice;
2. D-na Kulpinski Judith, consilier juridic în cadrul Oficiului Juridic.
ART. 4. - Comisia constituită prin art. 2 va supune spre aprobare plenului consiliului local rezultatul negocierilor, în condiţiile reglementărilor legale în materie.


Sfântu Gheorghe, la 20 martie 2009

                  PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                         CONTRASEMNEAZĂ
                        Keresztély Irma                                                                                       SECRETAR
                                                                                                                                   Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină