Joi, 13. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf. Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax:  0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR.  207/2008

privind aprobarea modificării numărului şi structurii  posturilor nedidactice aferente unor instituţii de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe

   
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 35197/2008 al Oficiului pentru Invăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi  al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere defalcarea numărului de posturi aferente instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe, transmisă de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Covasna prin scrisoarea nr. 7489/12.09.2008, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, sub nr. 33927/2008;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 538/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 20 lit. a din  Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4925/2005;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă modificarea numărului şi structurii posturilor nedidactice aferente  unor instituţii de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe, valabil în perioada 1 septembrie 2008 – 1 septembrie 2009, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Poziţiile 1,3,5,6,8,9,18,19 şi 22 din Anexa la Hotărârea nr. 154/2008 a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe se modifică în mod corespunzător prezentei hotărâri.
ART. 3. – Executarea prezentei hotărâri se încredinţează: Oficiului pentru Invăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi directorilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe interesate.


Sfântu Gheorghe, la 25 septembrie 2008


               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                            CONTRASEMNEAZĂ
                  Bujdosó Albert Zsolt                                                                                       SECRETAR
                                                                                                                                      Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină