Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                 Tel:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2              Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 205/2008

privind aplicarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Programul de
Intervenţii Prioritare


         Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
         Având în vedere Raportul de specialitate nr. 34.641/.2008  al Biroului Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
        Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului şi legislaţia muncii a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
         Având în vedere Legea nr.129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată cu modificările ulterioare;
          Având în vedere Hotărârea nr. 2/II al Fondului Român de Dezvoltarea Socială privind aprobarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Manualului de operare pentru implementarea Programului de intervenţii prioritare, componenta I a Proiectului de incluziune socială, finanţat de către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Guvernul României;
         În baza Ghidului pentru completarea dosarului de solicitare a finanţării pentru proiectul integrat;
         În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
         În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


       ART. 1. -  Se aprobă aplicarea Consiliului Local la Programul de Intervenţii Prioritare, prima componentă a iniţiativei” Proiectul de Incluziune Socială” a Guvernului României.
       ART. 2. -  Se aprobă Studiul de fezabilitate „ Amenajarea unei platforme de deşeuri în vederea redării cadrului natural în zona Őrkő” şi indicatorii tehnico-economici, potrivit celor cuprinse în proiectul nr.2841/2008, elaborat de S.C. Proiect Covasna S.A., anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
       ART. 3. -   Executarea prezentei hotărâri se încredinţează D-nei Viceprimar Sztakics Éva-Judit, D-lui Viceprimar Bálint Iosif şi Biroului Proiecte.


Sfântu Gheorghe, 25 septembrie 2008             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA                                                           CONTRASEMNEAZĂ
                 Bujdosó Albert Zsolt                                                                     SECRETAR
                                                                                                                   Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină