Joi, 4. iunie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 204/2008

privind stabilirea cuantumului maxim şi a condiţiilor de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale în conformitate cu Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 35188/2008 al Direcţiei de Asistenţă Comunitară  din cadrul Pimăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al  Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 121, art. 122 şi art 123 din Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin.(3) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit b, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă cuantumul maxim de 1.200 lei/an, pentru prestaţiile financiare excepţionale acordate familiilor care îngrijesc copii şi care se confruntă cu probleme financiare determinate de o situaţie excepţională.
ART. 2. – Prestaţiile financiare excepţionale pot fi acordate şi sub formă de prestaţii în natură, pe baza dispoziţiei primarului, constând în principal în: alimente, îmbrăcăminte, manuale şi rechizite sau echipamente şcolare, suportarea cheltuielilor legate de transport, procurarea de proteze, medicamente şi alte accesorii medicale, în funcţie de fiecare caz în parte.
ART. 3. – Prestaţiile prevăzute la art. 1 şi art. 2 vor fi acordate numai în baza unui referat întocmit de Compartimentul privind protecţia drepturilor copilului, pe perioada unui an, în una sau mai multe tranşe, cu prioritate familiilor care nu au posibilitatea sau capacitatea de a acorda copilului sau copiilor îngrijirea corespunzătoare ori ca urmare a necesităţii suportării unor cheltuieli particulare destinate menţinerii legăturii copilului cu familia sa.
ART. 4. – (1) Venitul maxim pe membru de familie luat în calcul la stabilirea beneficiarilor prestaţiilor financiare excepţionale prevăzute la art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre este de 1.200 lei.
(2) Prin beneficiari se înţelege familia aşa cum este definită prin art. 2. alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
ART. 5. –Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Comunitară din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 25 septembrie 2008.        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                              CONTRASEMNEAZĂ
           Bujdosó Albert Zsolt                                                                                        SECRETAR
                                                                                                                                Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină