Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
         Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 203/2008

privind respingerea cererii de scutire a Fundaţiei Culturale „Live-Art”de plata
impozitului pe clădire

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 35187/2008 al Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 7329/07.03.2008 a Fundaţiei Culturale “Live-Art”, înregistrată la Direcţia Finanţe Publice Municipale, prin care solicită scutirea de la plata impozitului pe clădirea situată în municipiul Sfântu Gheorghe str. Oltului nr. 1;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi sport şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările intervenite în baza pct. 219 din Legea nr. 343/2006;
Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Respinge cererea de scutire a Fundaţiei Culturale “Live-Art” de la plata  impozitului pe clădirea situată în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr. 1, în suprafaţă utilă de 89,41 mp, folosită de fundaţie pentru desfăşurarea de activităţi culturale în baza contractului de închiriere nr. 5/2008, având în vedere faptul că potrivit Statutului anexat la cererea de scutire, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, această clădire nu este utilizată pentru activităţi social-umanitare.
ART. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 25 septembrie 2008

   

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                             CONTRASEMNEAZĂ
             Bujdosó Albert Zsolt                                                                                      SECRETAR
                                                                                                                                Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină