Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                 Tel:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2              Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 202/2008

privind aprobarea contractării unei linii de finanţare rambursabilă internă
în valoare de 2.000.000 lei


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 34714/18.09.2008 al Direcţiei Finanţe Publice Municipale Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regio9nală şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere  H.C.L. nr. 142/2008 privind iniţierea procedurii de contractare a unei linii de finanţare rambursabilă de către consiliul local pentru extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile şi canalizării din zona „Câmpul Frumos”, modernizare P-ţa „Mihai Viteazul”, amenajare „P-ţa Gării”, reabilitarea parcului „Elisabeta”, amenajarea utilităţilor la blocul de locuinţe ANL.
Avănd în vedere H.C.L. nr. 19/2008 prin care au fost aprobate obiectivele de investiţii ce se vor finanţa din această linie de finanţare rambursabilă.
Având în vedere Legea datoriei publice nr. 313/2004, cu modificările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare.
Ţinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată , cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 3 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 313/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,
Ţinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.b şi alin. (4) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 45 alin.(1) lit. b;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   

HOTĂRĂŞTE


        ART. 1. - Se aprobă contractarea unei linii de finanţare rambursabilă internă în valoare de 2.000.000 lei, pe o perioadă de 1 an de la  CEC BANK S.A.
        ART. 2. – Contractarea liniei de finanţare rambursabilă prevăzut la art. 1 se face pentru extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile şi canalizării din zona „Câmpul Frumos”, modernizare P-ţa „Mihai Viteazul”, amenajare „P-ţa Gării”, reabilitarea parcului „Elisabeta”, amenajarea utilităţilor la blocul de locuinţe ANL.
        ART. 3. - Din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe se asigură integral plata:
    a) serviciului anual al datoriei publice locale;
    b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;
    c) alte cheltuieli neeligibile ale liniei de finanţare rambursabilă menţionate la art. 1.
        ART. 4. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a municipiului Sfântu Gheorghe următoarele date:
g)    hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;
h)    valoarea liniei de finanţare rambursabilă contractată în valuta de contract;
i)    gradul de îndatorare a Municipiului Sfântu Gheorghe;
j)    durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a liniei de finanţare rambursabilă;
k)    dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
l)    plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.
(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.
       ART. 5. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Sfântu Gheorghe .
      ART. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Municipiului Sfântu Gheorghe, în termenul prevăzut de lege, primarului Municipiului Sfântu Gheorghe şi Prefectului Judeţului Covasna şi se aduce la cunostinta publica prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi pe pagina de internet www.sfantugheorgheinfo.ro.

    Sfântu Gheorghe, 25 septembrie 2008


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                       Bujdosó Albert Zsolt                                                                             SECRETAR
                                                                                                                                 Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină