Vineri, 14. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
         Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 201/2008

privind aprobarea constituirii grupului de iniţiativă „Comunitatea Romă Őrkő”


         Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
         Având în vedere Raportul de specialitate nr.33627/ 11.09.2008  al Biroului Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
         Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
         Având în vedere Cererea nr.3653/06.02.2008 depusă de Dl Dima Mihály, Dl Ötvös Victor şi Dl Mocsel Dezső, în calitate de reprezentanţi ai Grupului de iniţiativă”Comunitatea Romă Őrkő”;
         Având în vedere prevederile Legii Nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
         În baza Instrucţiunilor penru solicitanţi pentru proiectul de finanţare din Linia de buget PHARE 2006/018-147.01.01;
         În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit. b, alin. (4) lit. d şi alin. (9) din Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
         În temeiul art. 45 alin. (2) lit.a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


       ART. 1. - Se aprobă constituirea, ca persoană juridică, a Grupului de iniţiativă „Comunitatea Romă Őrkő”.
      ART. 2. - De personalitatea juridică astfel dobândită, Grupul de iniţiativă „ Comunitatea Romă Őrkő” va putea face uz numai în raporturile juridice născute în legătură cu aplicarea prevederilor Legii nr. 129/ 1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltarea Socială, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
       ART. 3. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Secretarului municipiului Sfântu Gheorghe.

   
Sfântu Gheorghe, la 16 septembrie 2008


              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                 Bujdosó Albert Zsolt                                                                                     PENTRU SECRETAR
                                                                                                                                         Hengán Hajnal

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină