Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
         Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 200/2008

privind aplicarea la programul „Accelerarea implementării strategiei naţionale de
îmbunătăţire a situaţiei romilor


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.32.351/02.09.2008  al Biroului Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere HG. Nr. 430/2001 privind aprobarea strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza Instrucţiunilor penru solicitanţi pentru proiectul de finanţare din Linia de buget PHARE 2006/018-147.01.01;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit. b, alin. (4) lit. d şi alin. (9) din Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit.a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă aplicarea Consiliului Local la programul” Accelerarea implementării strategiei naţionale de îmbunătăţire a situaţiei romilor”, în domeniile „Mica infrastructură comunitară şi locuire”: 
ART. 2. - Se aprobă contractarea unei finanţări nerambursabile în valoare de 200.000 Euro, reprezentând 89,98% din valoarea totală eligibilă, pe un termen de 11 luni.
ART. 3. - Se aprobă contribuţia proprie ce-i revine Municipiului Sfântu Gheorghe din costurile eligibile aferente proiectului de 22.270 euro, reprezentînd 10,02 % din valoarea eligibilă a proiectului. Consiliul Local se angajează la acoperirea cheltuielilor privind contribuţia proprie precum şi a  cheltuielilor neeligibile şi conexe ale proiectului.
ART. 4. - Se desemnează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Dl Antal Árpád-András să reprezinte Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe în relaţia cu Autoritatea Contractantă.
ART. 5. - Se aprobă Studiul de fezabilitate „ Reţea de canalizare pluvială de suprafaţă în zona Őrkő- Sfântu Gheorghe”şi indicatorii tehnico-economici, potrivit celor cuprinse în proiectul nr. 2840/2008, elaborat de S.C. Proiect Covasna S.A., anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 6. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează D-nei Viceprimar Sztakics Éva-Judit şi Biroului Proiecte.


Sfântu Gheorghe, 16 septembrie 2008.


         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                    CONTRASEMNEAZĂ
            Bujdosó Albert Zsolt                                                                        PENTRU SECRETAR
                                                                                                                      Hengán Hajnal

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină