Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
         Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 199/2008

pentru modificarea H.C.L. nr. 87/2008 privind asocierea municipiului Sfântu Gheorghe cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Expunerea de motive nr. 32862/2008 al primarului municipiului, dl. Antal Arpad-Andras;
În baza prevederilor art. 11, 12 şi 13 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 10 alin. (7) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere  prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru  şi al statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 35 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publce locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Dovada disponibilităţii denumirii nr. 62768/2008, prelungită, emisă de Ministerul Justiţiei, Direcţia pentru Relaţii cu publicul şi Evidenţa ONG;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. (f) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 87/2008 privind asocierea municipiului Sfântu Gheorghe cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
I. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
„Art. 1. - Se aprobă, în limitele competenţelor Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi ale primarului acestuia, asocierea municipiului Sf.Gheorghe, ca membru fondator, cu următoarele unităţi administrativ-teritoriale: municipiul Târgu Secuiesc, oraşul Covasna, oraşul Întorsura Buzăului, judeţul Covasna, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV” .”
II. Proiectul Actului constitutiv, anexa nr. 1, respectiv cel al Statutului asociaţiei, anexa nr. 2 la hotărâre, vor avea cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
III. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
„Art. 6. - Se aprobă participarea municipiului Sf.Gheorghe la crearea patrimoniului iniţial cu suma de 6.000 lei, care se suportă din bugetul local.”
IV. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
„Art. 7. – Se desemnează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András în organul de conducere al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”.”
V. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
„Art. 8. – Se împuterniceşte primarul municipiului Sfântu Gheorghe să semneze Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”.”
ART. 2. - Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr. 190/2008 pentru modificarea H.C.L. nr. 87/2008 privind asocierea municipiului Sfântu Gheorghe cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”
ART. 3. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează persoana desemnată în art. 7 din prezenta hotărâre.


Sfântu Gheorghe, la 04 septembrie 2008.

 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                   CONTRASEMNEAZĂ
                      Bujdosó Albert Zsolt                                                                       PENTRU SECRETAR
                                                                                                                               Hengán Hajnal


Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 199/2008 

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 199/2008


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină