Luni, 16. septembrie 2019
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul Covasna


                        HOTĂRÂREA NR. 197/2008                         

privind aplicarea la Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 32531/2008 al Biroului Proiecte;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al  Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 457/2008 privind cadru instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale;
În baza Ghidului solicitantului pentru cererea de proiecte nr. 2 al Programului Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, Domeniu major de intervenţie 1.3. “Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale”, Operaţiunea “Module de pregătire în domenii ca achiziţii publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor, etc.”;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă aplicarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, Domeniu major de intervenţie 1.3. “Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale”, Operaţiunea “Module de pregătire în domenii ca achiziţii publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor, etc.”, prin participarea la Proiectul “Multilingvism şi eficienţă în administraţia publică locală din judeţul Covasna”.
ART. 2. - Se aprobă aportul propriu al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la cheltuielile proiectului, care constă în suportarea cheltuielilor de deplasare şi cazare a participanţilor la schimbul de bune practici.
ART. 2.- Executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-nei viceprimar Sztakics Éva-Judit şi Biroului Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


   
Sfântu Gheorghe, la 04 septembrie 2008.

                               
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                            CONTRASEMNEAZĂ
            Bujdosó Albert Zsolt                                                                                PENTRU SECRETAR
                                                                                                                              Hengán Hajnal

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină