Vineri, 14. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul CovasnaHOTĂRÂREA NR. 196/2008     

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal   „SALON AUTO SI SERVICE CHILIENI” judeţul Covasna”


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere cererea nr. 32197/2008 al S.C.BOGYO S.R.L;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 32313/2008 al Arhitectului şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al  Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 93/1999 privind aprobarea Planului Urbanistic General (PUG) al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 47, 50 şi 56 alin (1)  din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Avizul Unic nr. 55/2008 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Covasna;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. c, respectiv art. 127 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal “SALON AUTO SI SERVICE CHILIENI’’, Judeţul Covasna, în baza Proiectului nr. 8/2008 elaborat de S.C.PROIECT “R” S.R.L, în vederea introducerii în intravilan a terenurilor situate în CHILIENI, înscrise în C.F. nr.21130  Sfântu Gheorghe sub nr. cad. 9119 ,în suprafaţă de 3800 mp. şi C.F. nr. 21158 Sfântu Gheorghe sub nr. cad. 9114, în suprafaţă de 5800 mp.
ART. 2.- Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul pentru Autorizarea Construcţiilor şi Proiectare din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


    Sfântu Gheorghe, la 04 septembrie 2008.              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                   CONTRASEMNEAZĂ
                  Bujdosó Albert Zsolt                                                                      PENTRU SECRETAR
                                                                                                                           Hengán Hajnal

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină