Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 195/2008

pentru reactualizarea componenţei comisiei de evaluare şi selecţie a programelor în domeniul sănătăţii publice şi protecţiei familiei

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SO 2365 /2008 al Direcţiei de Asistenţă Comunitară  din cadrul Pimăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al  Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 12 din H.G. nr. 97/2003 pentru aprobarea Criteriilor de selectare a organizaţiilor neguvernamentale sau a altor persoane juridice care pot participa la realizarea, în comun cu ministerele şi instituţiile publice, a unor activităţi sau programe în domeniul sănătăţii publice şi protecţiei familiei, precum şi modul de finanţare a acestora;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin.(6) lit. a,  pct. 2 şi 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit b, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă reactualizarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare pentru programele depuse de organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul sănătăţii publice şi protecţiei familiei, constituită prin H.C.L. nr. 89/2004, care va avea următoarea componenţă nominală:
1. Dl. Ferencz Csaba, consilier local –  preşedintele comisiei;
2. Dl. Tankó Vilmos, director executiv Direcţia de Asistenţă Comunitară – secretarul comisiei;
3. Dl. dr. Szentes Ádám, consilier local– membru;
4. D-na dr. Carmen Popescu, delegat din partea Direcţiei de Sănătate Publică – membru;
5. D-na Barna Jolán, delegat din partea Asociaţiei “PRO NOBIS” – observator.
ART. 2. –Comisia desemnată prin art. 1 îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile H.G. nr. 97/2003.


Sfântu Gheorghe, la data de 04 septembrie 2008.

 
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNEAZĂ
           Bujdosó Albert Zsolt                                                                                 PENTRU SECRETAR
                                                                                                                               Hengán Hajnal

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină