Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
   

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 194/2008

privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 169/2008, Regulamentul privind organizarea şi efectuarea activităţilor de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor staţionate şi parcate neregulamentar pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe
   

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 32.418/2008 al Compartimentului Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.G. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice;
În baza prevederilor art. 64 şi art. 128 alin. (1) lit. d din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Avizul nr. 163.783/03.09.2008 al Serviciului Poliţiei Rutiere din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Covasna;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 7 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 169/2008, Regulamentul  privind organizarea şi efectuarea activităţilor de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor staţionate şi parcate neregulamentar pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
I. – Se modifică alineatul (2), alineatul (3) şi alineatul (4) al articolului şi vor avea următorul conţinut:
„(2) Poliţia rutieră poate dispune ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice, iar poliţia comunitară poate dispune ridicarea vehiculelor parcate neregulamentar pe trotuare, spaţii verzi, şi/sau în parcările publice cu plată din municipiul Sfântu Gheorghe, prin completarea în două exemplare a unei dispoziţii de ridicare vehicul, un exemplar fiind înmânat reprezentantului operatorului autorizat, iar celălalt rămânând la agentul de poliţie rutieră sau agentul de poliţie comunitară, după caz, care a dispus măsura.
(3) În situaţii de urgenţă, poliţia rutieră sau poliţia comunitară, după caz, pot dispune măsura ridicării vehiculelor şi telefonic, urmând ca dispoziţia de ridicare a vehiculului să se completeze ulterior.
(4) În baza dispoziţiei poliţiei rutiere sau poliţiei comunitare, după caz, în situaţii deosebite (calamităţi, catastrofe, evenimente rutiere grave, incendii, ect.) operatorii autorizaţi vor efectua cu titlu gratuit operaţiunile de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor stabilite.”
II. – Se modifică alineatul 1 al articolului 5 şi va avea următorul cuprins:
(1) Restituirea vehiculelor ridicate se efectuează de către Biroul de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, sau, după caz, de către operatorul autorizat, dacă persoana care se prezintă pentru ridicare îndeplineşte cumulativ urmatoarele conditii:
a) face dovada dreptului de proprietate, deţinere sau utilizare a vehiculului ridicat;
b) face dovada achitării taxei de eliberare în sumă de 450 lei reprezentând contravaloarea operaţiunilor de ridicare, transport şi depozitare, comunicată de administratorul drumului public;
c) comunică datele de identificare ale persoanei care a staţionat neregulamentar.”
III. – După alineatul 1 al articolului 5 se introduce un nou alineat (1)1 cu următorul cuprins:
“(1)1 Achitarea taxei, reprezentând contravaloarea operaţiunilor de ridicare, transport şi depozitare, se va face la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, între orele 8-14 şi la sediul Poliţiei Comunitare  între orele 14-08, sau după caz, la operatorul autorizat. Pentru sumele încasate, administratorul drumului, sau după caz, operatorul autorizat este obligat să elibereze chitanţe fiscal”e.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Gospodărire Comunală, Poliţia Comunitară din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, în colaborare cu Serviciul Poliţiei Rutiere din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Covasna.


Sfântu Gheorghe, la 04 septembrie 2008.             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                CONTRASEMNEAZĂ
                Bujdosó Albert Zsolt                                                                                    PENTRU SECRETAR
                                                                                                                                     Hengán Hajnal

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină