Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  






MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 193/2008

privind modificarea Contractului de Concesiune nr. 1/998 încheiat cu S.C. Gospodărie Comunală S.A.  Sfântu Gheorghe

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 32452/2008 al Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al  Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 11 şi art. 25 din Contractul de Concesiune nr. 1/1998 încheiat înter Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. Gospodărie Comunală S.A.,  cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă modificarea Contractului de Concesiune nr. 1/1998 încheiat cu S. C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit clauzelor cuprinse în Actul adiţional, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi Consiliul de Administraţie al S. C. Gospodărie Comunală S. A. Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 04 septembrie 2008



           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                     CONTRASEMNEAZĂ
              Bujdosó Albert Zsolt                                                                         PENTRU SECRETAR
                                                                                                                          Hengán Hajnal





<< înapoi



Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină