Joi, 13. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  






MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 192/2008

privind modificarea preţului apei potabile şi a tarifului  de canalizare-epurare 


    Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţă extraordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate Nr. 27754/2008 al Serviciului Economic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al  Municipiului Sfântu Gheorghe;
Adresa cu numărul de înregistrare 18211/2008 din partea S.C. Gospodărie Comunală S.A. şi Avizul nr. 2620/2008 emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice;
    Având în vedere prevederile art. 3, alin (1) şi art. 8, alin. (2), lit. (j) din Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art. 34, alin. (5) din Legea nr. 241/2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată;
    În conformitate cu prevederile, art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a, pct. 14 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Cu data de 1 octombrie 2008 se stabileşte preţul apei potabile, în municipiul Sfântu Gheorghe, pentru populaţie la suma de 2,25 lei/mc inclusiv TVA.
ART. 2. – Cu data de 1 octombrie 2008 se stabileşte tariful pentru canalizare-epurare, în municipiul Sfântu Gheorghe, pentru populaţie la suma de 1,04 lei/mc inclusiv TVA.
ART. 3. – Cu data de 1 octombrie 2008 se stabileşte preţul apei potabile în municipiul Sfântu Gheorghe, pentru restul consumatorilor la suma de 1.89 lei /mc, la care se adaugă TVA.
ART. 4. – Cu data de 1 octombrie 2008 se stabileşte tariful pentru canalizare în municipiul Sfântu Gheorghe, pentru restul consumatorilor la suma de 0.87 lei/mc, la care se adaugă TVA.
ART. 5. – Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Consiliului de administraţie al S.C. GOSP. COM. S.A. Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 04 septembrie 2008



      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ
          Bujdosó Albert Zsolt                                                                                       PENTRU SECRETAR
                                                                                                                                   Hengán Hajnal





<< înapoi



Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină