Vineri, 14. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


     MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
         Judeţul Covasna


                HOTĂRÂREA NR. 191/2008

privind aplicarea la programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea
            de spaţii verzi în localităţi


         Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;
         Având în vedere Raportul de specialitate nr. 31723/28.08.2008  al Biroului Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
          Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte, al Comisiei pentru învăţământ, cultură ştiinţă şi sport şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
         Având în vedere poz.139 din anexa nr.2 al H.G. nr.975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna;
         Având în vedere prevederile H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
          Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1166/2007 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, cu modificările şi completările ulterioare;
         În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d şi alin. (9) din Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
         În temeiul art. 45 alin. (2) lit.a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


       ART. 1. - Se aprobă aplicarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la”Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi” în vederea amenajării  pieţei Mihai Viteazul.
       ART. 2. - Se aprobă punerea  la dispoziţie a terenului, în suprafaţă totală de 7800 mp, conform poziţiei nr.139 din anexa nr. 2 al H.G. nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna, apărut în Monitorul Oficial nr. 694 /2002.
      ART. 3. - (1) Se desemnează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Dl Antal Árpád András să reprezinte Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe în relaţia cu Administrarea Fondului pentru Mediu până la momentul semnării contractului.
                 (2) Se desemnează ca responsabil de proiect viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, D-na Sztakics Éva-Judit.
                 (3) Se mandatează persoana desemnată prin alin. (2) ca în numele şi pentru Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe să semneze contractul de finanţare.


       ART. 4. -  Se aprobă cheltuielile legate de proiect, valoarea eligibilă a proiectului fiind de 1.799.930 lei din care 299.930 lei este aportul  propriu al Consiliului Local, care se angajează la acoperirea cheltuielilor privind contribuţia proprie ce-i revine şi la toate cheltuielile neeligibile şi conexe proiectului.
       ART. 5. - Se aprobă Studiul de fezabilitate „Amenajări spaţii verzi Piaţa Mihai Viteazul”şi indicatorii tehnico-economici, potrivit celor cuprinse în proiectul nr. 2838/2008, elaborat de S.C. Proiect Covasna S.A., anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
       ART. 6. -  Executarea prezentei hotărâri se încredinţează D-nei Viceprimar Sztakics Éva-Judit şi Biroului Proiecte.


Sfântu Gheorghe, 04 septembrie 2008.


                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ
                    Bujdosó Albert Zsolt                                                                    SECRETAR
                                                                                                                     Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină