Luni, 16. septembrie 2019
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
         Judeţul Covasna

 

HOTĂRÂREA NR. 190/2008

pentru modificarea H.C.L. nr. 87/2008 privind asocierea municipiului Sfântu Gheorghe cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”
 

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 31.637/2008 al Oficiului Juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 11, 12 şi 13 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 35 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publce locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Dovada disponibilităţii denumirii nr. 62768/2008, prelungită, emisă de Ministerul Justiţiei, Direcţia pentru Relaţii cu publicul şi Evidenţa ONG;
Având în vedere rezultatul votului secret exprimat cu privire la desemnarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în organul de conducere al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. (f) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


 

HOTĂRĂŞTE:ART. 1. - Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 87/2008 privind asocierea municipiului Sfântu Gheorghe cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”, după cum urmează:
I. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
„Art. 1. - Se aprobă, în limitele competenţelor Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi ale primarului acestuia, asocierea municipiului Sf.Gheorghe, ca membru fondator, cu următoarele unităţi administrativ-teritoriale: municipiul Târgu Secuiesc, oraşul Covasna, oraşul Întorsura Buzăului, judeţul Covasna, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV” .”
II. Proiectul Actului constitutiv, anexa nr. 1,  respectiv cel al Statutului asociaţiei, anexa nr. 2 la hotărâre, vor avea cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
III. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
„Art. 6. - Se aprobă participarea municipiului Sf.Gheorghe la crearea patrimoniului iniţial cu suma de 6.000 lei, care se suportă din bugetul local.”
IV. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
„Art. 7. – Se desemnează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András în organul de conducere al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”.”
ART. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează persoana desemnată în art. 7 din prezenta hotărâre.


Sfântu Gheorghe, la 28 august 2008


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                           Bodor Lóránd                                                                         SECRETAR
                                                                                                                      Kulcsár Tünde

Anexe 1 şi 2 la H.C.L. nr. 190/2008
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină