Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
         Judeţul Covasna


          HOTĂRÂREA NR. 188/2008

pentru modificarea HCL nr. 129/2005 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor în parcările cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţa ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 31.215/2008 al directorului executiv al Direcţiei Poliţia Comunitară;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională  şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile art. 128 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, aprobată prin Legea nr. 49/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


    ARTICOL UNIC. – Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă modificarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor în parcările cu plată din Municipiul Sfântu Gheorhghe, aprobat prin HCL nr. 129/2005, prin abrogarea articolelor nr. 32 – 36, precum şi a anexei nr. 1 din Regulament.
   

Sfântu Gheorghe, la 28 august 2008


               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                     Bodor Lóránd                                                                                  SECRETAR
                                                                                                                         Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină