Vineri, 14. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 186/2008

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul
din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului precum şi din cadrul Ansamblului de Dansuri “Trei Scaune”, începând cu 1. septembrie 2008


Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
Luând în considerare raportul de specialitate nr. 31113/2008 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Considerând propunerea D.-lui Viceprimar Bálint Iosif cu privire la înfiinţarea unui compartiment pt. securitate şi sănătate în muncă;
Având în vedere prevederile Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
Luând în considerare măsurile cuprinse în Procesul verbal nr. 237/16.07.2008 întocmit de ITM Covasna; 
Considerând Adresa nr. 139/2008 înaintată de directorul Ansamblului de Dansuri “Trei Scaune”;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină, din cadrul Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Conform prevederilor Ordonanţei nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi a altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalul salarizat potrivit anexelor nr. II. şi III. la legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36. alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45. alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului, începând cu data de 1 septembrie 2008, potrivit anexelor nr. 1. şi 2. la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă.
ART. 2. – Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Ansamblului de Dansuri “Trei Scaune”, începând cu data de 1 septembrie 2008, potrivit anexei nr. 3. la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 3. – Dl. Primar va lua măsuri, ca în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri să se elaboreze statul de funcţii cu încadrarea nominală a persoanelor, potrivit statului de funcţii aprobat.
ART. 4. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la   28 august 2008


                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNEAZĂ           
                         Bodor Lóránd                                                                            SECRETAR
                                                                                                                      Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină