Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
         Judeţul Covasna


             HOTĂRÂREA NR. 183/2008

privind modificarea şi completarea HCL nr. 112/2000 privind subvenţionarea cheltuielilor materiale de funcţionare la transportul urban de călători şi a abonamentelor de călătorie pe liniile de autobuz deservite de S.C. Multi-Trans S.A Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 31030/2008 al Serviciului Economic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere art. 35, alin. (2) lit. i din Legea nr. 92/2007 serviciilor de transport public local;
    În baza prevederilor art. 15 lit. b din OG nr. 19/1997 privind serviciile de transport public, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d  şi alin. (6) lit a, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea HCL nr. 112/2000, după cum urmează:
I. După articolul 1 se introduce un nou articol, art. 11 cu următorul cuprins:
„Art. 11 – Se aprobă subvenţionarea cu 50% a abonamentelor pentru pensionarii cu pensia de până la 1.000 lei, pe linia Sfântu Gheorghe – Şugaş Băi.
II. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
„Art. 3.  – Gratuităţile stabilite la art. 11 din hotărâre vor fi suportate conform subvenţiei aprobate pentru asigurarea funcţionării activităţii de transport public de călători.”
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Economic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe.

   
Sfântu Gheorghe, la 28 august 2008


     
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                     Bodor Lóránd                                                                                 SECRETAR
                                                                                                                        Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină