Sâmbătă, 25. ianuarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
     Judeţul Covasna

 

HOTĂRÂREA NR. 182/2008

privind instituirea titlului „Sfântul Gheorghe – Szent György”

 

    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 31.015/2008 al Oficiului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE
 

 

ART. 1. - Se aprobă instituirea titlului onorific „Sfântul Gheorghe – Szent György”.
ART. 2. – (1) Titlul onorific „Sfântul Gheorghe – Szent György” se conferă anual acelor instituţii sau agenţi economici care, prin acţiunile lor de reclamă şi publicitate contribuie la ridicarea calităţii materialelor promoţionale prin oglindirea specificului local.
(2) Titlul onorific se acordă anual în cadrul unei ceremonii în care câştigătorului i se va înmâna o diplomă şi o plachetă – simbol. Placheta simbol va putea fi utilizată de către câştigător în materialele sale promoţionale.
ART. 3. – (1)În vederea recunoaşterii calităţii prevăzute de prezenta hotărâre se constituie comisia de selecţie şi evaluare care va fi formată următorii consilieri locali:
- d-na consilier Bereczki Kinga,
- dl. consilier Ferencz Csaba,
- dl. consilier Klárik Attila.
(2) Comisia prevăzută la alin. (1), pe parcursul procedurii de selecţie şi evaluare a candidaţilor la titlul „Sfântul Gheorghe – Szent György”, va colabora cu specialişti provenind din domeniul de specialitate.
ART. 4. - Selecţia şi evaluarea beneficiarilor titlului onorific se efectuează în baza unui criterii de selecţie elaborate de comisia prevăzută la art. 3 şi aprobate de consiliul local.
ART. 5. - Cu asigurarea executării prezentei hotărâri se încredinţează comisia de selecţie şi evaluare.


   
Sfântu Gheorghe, la 28 august 2008


          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                              CONTRASEMNEAZĂ
                 Bodor Lóránd                                                                               SECRETAR
                                                                                                                  Kulcsár Tünde
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină