Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf. Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax:  0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 181/2008

privind aplicarea Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Programul Operaţional Regional, Axa nr. 1 - „Planul integrat de dezvoltare urbană”


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 30927 /2008 al Biroului de Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Programului Operaţional Regional, Axa nr. 1 „Planul integrat de dezvoltare urbană”;
În conformitate cu art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. d şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


                                                                    HOTĂRĂŞTE


ART. 1.- Se aprobă aplicarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Programul Operaţional Regional, Axa nr. 1 – „Planul integrat de dezvoltare urbană”.
ART. 2. – Zona municipiului care va constitui obiectul aplicării la programul prevăzut la art. 1, este cel delimitat prin planul de situaţie, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Obiectivele propuse a fi realizate în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa nr. 1-  „Planul integrat de dezvoltare urbană”, sunt următoarele:
•    Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban:
-    infrastructura publică urbană (reţele, parcări, iluminat public, etc.);
-    transportul şi mobilitatea populaţiei;
-    extinderea şi reabilitarea unor clădiri proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe (Primărie, Teatru, Palatul Beör, etc.)
•    Reabilitarea infrastructurii sociale (realizarea unui centru multifuncţional str. Podeţului nr. 25).
ART. 4. – Executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-nei viceprimar Sztakics Éva-Judit şi Biroul Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 28 august 2008.


           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                    CONTRASEMNEAZĂ
                Bodor Lóránd                                                                                       SECRETAR
                                                                                                                         Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină