Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 180/2008

privind aprobarea cofinanţării proiectului „Drumul apelor minerale” de către Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 31199/2008 al Biroului de Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 207/2004 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere în vederea reabilitării şi dezvoltării infrastructurii de turism în judeţul Covasna, prin care s-a aprobat participarea la proiectul „Drumul apelor minerale” în Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b şi  alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


               
HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă cofinanţarea proiectului „Drumul apelor minerale” cu suma de 314.994,98 Euro, reprezentând aportul propriu al Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 2. – Se aprobă acoperirea contribuţiei aferente Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe din costurile neeligibile ale proiectului “Drumul apelor minerale” destinate UIP, taxe, publicitatea proiectului, etc.
ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, d-na Sztakics Éva-Judit.


Sfântu Gheorghe, la 28 august 2008.            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                              CONTRASEMNEAZĂ
                   Bodor Lóránd                                                                              SECRETAR
                                                                                                                   Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină