Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
         Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 178/2008

pentru la modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 2/2008 privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe pe str. Câmpul Frumos nr. 5 şi concesionarea prin licitaţie publică a unor parcele în vederea exploatării acestora


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 30.806/2008 al Compartimentului Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
     Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c  şi alin. (5) lit b, respectiv art. 123  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                   
HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 2/2008 privind  dezmembrarea imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe pe str. Câmpul Frumos nr. 5 şi concesionarea prin licitaţie publică a unor parcele în vederea exploatării acestora, după cum urmează:
I. Punctul 5 şi punctul 6 din Studiul de oportunitate, anexa nr. 1/A, va avea următorul cuprins:
„(5) Nivelul minim al redevenţei concesiunii:
Se propune ca, cuantumul redevenţei minime să fie stabilit la echivalentul în lei a sumei de 1091 Euro/imobil/lună, potrivit cursului valutar valabil la data licitaţiei.
   (6) Durata concesiunii:
Se propune ca durata concesiunii să fie de 12 ani, începând cu data încheierii contractului de concesiune, cu posibilitate de prelungire pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata iniţială.”
II. Alineatul 1 al punctului 5 şi alineatul 1 al punctului 7 din Caietul de sarcini, anexa nr. 1/B, va avea următorul cuprins:
„5. Durata concesiunii:
Imobilul se concesionează pe o durată de 12 ani, începând cu data încheierii contractului de concesiune. Durata concesiunii poate fi prelungită pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială, prin simplul acord de voinţă a părţilor.”
„7. Cuantumul minim al redevenţei:
Preţul de pornire a licitaţiei se stabileşte la echivalentul în lei a sumei de 1091 Euro/imobil/lună, potrivit cursului valutar valabil la data licitaţiei. Redevenţa se va indexa anual în funcţie de evoluţia cursului oficial leu/euro, comunicat de B.N.R. în prima zi de lucru a anului.”
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Patrimoniu şi Compartimentul Studii şi Achiziţii din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

   
Sfântu Gheorghe, la 28 august 2008

 
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ
             Bodor Lóránd                                                                                                     SECRETAR
                                                                                                                                    Kulcsár Tünde            

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină