Vineri, 14. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
         Judeţul Covasna

 

                HOTĂRÂREA NR. 177/2008

privind închirierea, respectiv darea în folosinţă gratuită a unor spaţii situate în clădirea “Casa cu Arcade” domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe administrată de Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 31290/2008 al Biroului Cadastru şi Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină  a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) şi alin. (2) şi art. 17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
    In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. a, art.123 alin. (1) şi alin. (2), precum şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    In temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


 

HOTĂRĂŞTE

 

    ART.1.- (1) Se aprobă închirierea prin licitaţie publică deschisă a unor spaţii situate la etajul clădirii “Casa cu Arcade”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
    (2) Spaţiile sunt destinate implantării de activităţi de alimentaţie publică (cafenea).
    ART.2.- Se aprobă Caietul de sarcini conform anexei nr. 2 şi Regulamentul licitaţiei publice deschise conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă.
    ART.3.- Preţul Caietului de sarcini se stabileşte la suma de 500 lei.
    ART.4.- Evaluarea ofertelor depuse pentru procedura închirierii prin licitaţie publică deschisă a spaţiilor arătate la art.1 se încredinţează Comisiei de licitaţie ce se va constitui printr-o dispoziţie de primar.
    ART.5.- (1) Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită a unor spaţii situate la parterul clădirii “Casa cu Arcade” pentru unele persoane juridice fără scop lucrativ care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică în Municipiului Sfântu Gheorghe, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
    (2)  Spaţiile sunt destinate sediilor unor persoane juridice fără scop lucrativ care îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Sfântu Gheorghe.
    (3) Selectarea persoanelor juridice fără scop lucrativ, beneficiare ale spaţiilor identificate la alin. (1) se face în baza Criteriilor de evaluare.
    ART.6.- Se aprobă Criteriile de evaluare privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
    ART.7.- Evaluarea Criteriilor aferente transmiterii în folosinţă gratuită a unor spaţii arătate la art. 5 se încredinţează unei comisii formate din: viceprimar; doi membrii ai Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă; doi membrii ai Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
-    doamna   Sztakics Éva Judit,  viceprimar, preşedinte;
-    doamna   Keresztély Irma, membru, consilier municipal;
-    doamna   Bereczki Kinga, membru, consilier municipal;
-    doamna   Pârvan Rodica, membru, consilier municipal;
-    domnul    Guruianu Mădălin Doru, membru, consilier municipal;
-    domnul    Bujdosó Albert Zsolt, membru, consilier municipal;
-    domnul    Klárik Attila, membru, consilier municipal.
   ART.8 - Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului Patrimoniu al Biroului Cadastru şi Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe şi comisiilor prevăzute la art. 4 şi 7 din prezenta hotărâre.Sfântu Gheorghe, la 28 august 2008            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                          CONTRASEMNEAZĂ
                    Bodor Lóránd                                                                                         SECRETAR
                                                                                                                               Kulcsár Tünde

Anexa nr. 3 la  H.C.L.M. nr. 177/2008

Anexa nr. 5 la H.C.L.M. nr. 177/2008


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină