Joi, 13. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
         Judeţul Covasna


                HOTĂRÂREA NR. 176/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal   „Zonă de locuit DN 13 E
 Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere cererea nr. 29.845/2008 al proprietarilor Bereczk Elena, Toth-Birtan Csaba, Sánta Imre, Bora Irma, Bolgyan Bora Irma, Antal Éva, Deveskovi Adrian;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 30304/2008 al Arhitectului şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 93/1999 privind aprobarea Planului Urbanistic General (PUG) al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 47, 50 şi 56 alin. (1)  din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Avizul Unic nr. 34/2008 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Covasna;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. c, respectiv art. 127 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;HOTĂRĂŞTE


      ART. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal “Zonă de locuit DN 13 E Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna”, în baza Proiectului nr. 808/2008 elaborat de Biroul de Arhitectură “ELENA BERECZK”, în vederea introducerii în intravilan a terenurilor situate în municipiul Sfântu Gheorghe, înscrise în C.F. nr. 20.964 Sfântu Gheorghe sub nr. cad. 618; C.F. nr. 20.965 Sfântu Gheorghe sub nr. cad. 617; C.F. nr. 21.426 Sfântu Gheorghe sub nr.cad 9330; C.F. nr. 21.427 Sfântu Gheorghe sub nr. cad. 9331; C.F. nr. 21.428 Sfântu Gheorghe sub nr. cad. 9332; C.F. nr. 21.431 Sfântu Gheorghe sub nr. cad 9339; C.F. nr. 21.432 Sfântu Gheorghe sub nr. cad. 9340; C.F. nr. 21.433 Sfântu Gheorghe sub nr. cad. 9341.
     ART. 2.- Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul pentru Autorizarea Construcţiilor şi Proiectare din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 28 august 2008

                 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                              CONTRASEMNEAZĂ
                  Bodor Lóránd                                                                                             SECRETAR
                                                                                                                                 Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină