Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
  

 MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 170/2008

privind iniţierea demersurilor legale pentru trecerea unui sector de drum naţional, proprietatea publică a statului, din administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. a activităţilor de interes naţional


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
    Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
     Având în vedere prevederile art. 20 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART.1.- Se  aprobă iniţierea demersurilor legale pentru trecerea unui sector de drum naţional, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, din administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională a Autostrăzii şi Drumuri Naţionale din România S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale în conformitate cu prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 2.- Prezenta hotărâre se consideră cererea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, adresată Guvernului României.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 07 august 2008.
                                   
   

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                 Bodor Lóránd               
    
În lipsa acestuia,
                       

Consilier local Sztakics Éva – Judit     Consilier local Bálint Iosif     Consilier local Kató Béla


                                                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                                                                         SECRETAR
                                                                                                                                      Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină