Luni, 17. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 167/2008

privind separarea documentaţiei tehnico-economice “Lucrări de modernizare str. Ciucului, inclusiv reţele tehnico-edilitare din Municipiul Sfântu Gheorghe”


    Consiliul Local al Municipiului Sf.Gheorghe, în şedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2.165/2008 al Oficiului de Dezvoltare şi Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al MunicipiuluiSfântu Gheorghe;
    Având în vedere H.C.L. nr. 83/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la lucrarea de investiţii, lucrări de prioritate de reabilitare a reţelelor de apă potabilă şi extindere a reţelelor de canalizare în municipiul Sfântu Gheorghe, jud. Covasna;
    Având în vedere Convenţia nr. 4.744/2007 încheiată între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile privind reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată;
    Având în vedere H.C.L. nr. 109/2007 privind aprobarea subprogramului pentru asigurarea fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor eligibile;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


HOTĂRĂŞTE


    ART. 1. – (1) Se aprobă separarea documentaţiei tehnico-economice “Lucrări de modernizare str. Ciucului, inclusiv reţele tehnico-edilitare din Municipiul Sfântu Gheorghe”, având valoarea totală de 2.012.307,87 lei cu TVA, în două obiective, după cum urmează:
    1. Lucrări prioritare de reabilitare reţele apă potabilă şi de extindere a reţelelor de canalizare în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, având valoarea de 799.718,47 lei
    2. Modernizare strada Ciucului din Municipiul Sfântu Gheorghe, având valoare de 1.212.589,40 lei.
    ART. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor constitui obiectul unui act adiţional la contractul de execuţie de lucrări nr. 8158/07.12.2007 încheiat între municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C.KESZ S.R.L.
    ART. 3. - Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Oficiului de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Biroului Gospodărie Comunală al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 31 iulie 2008


         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ
                Bereczki Kinga                                                                          SECRETAR
                                                                                                             Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină