Sâmbătă, 25. ianuarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

          CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 166/2008

privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 15/2008 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 28.157/2008 al Compartimentului pentru Autorizarea Construcţiilor şi Proiectare din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 28014/2008 al Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    În baza prevederilor O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată;
    În conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
    Având în vedere prederile H.C.L. nr. 93/1999 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic General al municipiului Sfântu Gheorghe, elaborat de URBANPROIECT Bucureşti;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.(b) şi alin.(4) lit.(e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


    Art. 1.- Se completează şi se modifică Regulamentul privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, anexă la H.C.L. nr. 15/2008 din care face parte integrantă, după cum urmează:
II.    se completează art. 9 cu un nou alineat, alineatul 11 cu următorul cuprins:
„(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), comercianţii care desfăşoară activităţi incompatibile cu planurile de urbanism legal aprobate, vor fi autorizaţi provizoriu pe o perioadă de 1 an, perioadă în care sunt obligaţi să-şi mute locul de desfăşurare a activităţii într-o zonă compatibilă cu obiectul de activitate pe care îl desfăşoară.”
   Art. 2. - Regulamentul privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe va fi republicat, dându-se textelor o nouă numerotare.
   Art. 3. - Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului Economic şi Compartimentului pentru Autorizarea Construcţiilor şi Proiectare din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe la 31 iulie 2008                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                           Bereczki Kinga                                                                                            SECRETAR
                                                                                                                                         Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină