Vineri, 14. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

          CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 163/2008

referitor la modificarea şi completarea H.C.L. nr. 80/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 27.873/2008 al Biroului Administraţie Locală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru sport şi tineret, precum şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere H.C.L. nr. 137/2008 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi art. 54 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 80/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

I. Punctul 4 al articolului 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„4. Comisia pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă:
a) iniţiază proiecte de hotărâre având ca obiect finanţarea proiectelor culturale şi ştiinţifice;
b.) evaluează proiectele culturale;
c) supraveghează activitatea instituţiilor de cultură din subordinea consiliului local, elaborează documentaţiile privind concursurile pe posturile de conducător ale acestor instituţii, nominalizând reprezentanţii comisiei în comisiile de concurs;
d) colaborează cu instituţiile de învăţământ din municipiul Sfântu Gheorghe;
e) propune atribuiri de denumiri de străzi, pieţe, şi obiective de interes local, pe care le supune dezbaterii comisiei speciale constituită în acest sens;
f) iniţiază propuneri pentru nominalizarea unor cetăţeni ai municipiului în vederea conferirii acestora a titlului Pro Urbe, sau a titlului de cetăţean de onoare ai municipiului;
g) comisia poate îndeplini şi alte atribuţii stabilite de consiliul local.”
II. Punctul 6 al articolului 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„6. Comisia pentru tineret şi sport:
a) supraveghează activitatea serviciilor publice din domeniul sportului, subordonate consiliului local;
b. evaluează proiectele pentru sport şi tineret;
c) colaborează cu organizaţiile de tineret din muncipiul Sfântu Gheorghe, în special cu asociaţiile elevilor;
d) colaborează cu persoanele juridice ce activează în domeniul sportului;
e) iniţiază proiecte de hotărâre având ca obiect finanţarea proiectelor sportive şi de tineret;
f) comisia poate îndeplini şi alte atribuţii stabilite consiliul local.”
ART. 2. – Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, aprobată prin H.C.L. nr. 80/2002 cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre va fi republicată, dându-se articolelor o nouă numerotare.


Sfântu Gheorghe, la 31 iulie 2008.                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                        Bereczki Kinga                                                                                        SECRETAR
                                                                                                                                   Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină