Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf. Gheorghe                         Tel:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 161/2008

privind desfiinţarea reţelelor edilitare aeriene pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe şi pozarea acestora subteran


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 27.889/2008 al Arhitectului Şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism  şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
    În baza prevederilor Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 47/1998 pentru aprobarea normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


    Art. 1. – Pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe se interzice amplasarea aeriană pe stâlpi sau pe faţedele clădirilor a reţelelor edilitare (electrice, telefonice, fibră optică şi altele asemenea).
    Art. 2. – Pozarea în subteran a reţelelor edilitare existente, precum şi dezafectarea stâlpilor de susţinere a acestora se va efectua până la data de 31 decembrie 2012, această activitate fiind corelată cu celelalte lucrări subterane şi cu planurile de reabilitare a străzilor, existente sau de perspectivă, din municipiul Sfântu Gheorghe.
    Art. 3. - În documentaţiile de urbanism se va indica încadrarea reţelelor edilitare subterane în profilul transversal al străzii.
    Art. 4. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Arhitectul Şef şi Biroul Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
   

Sfântu Gheorghe, la 31 iulie 2008.            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNEAZĂ
                   Bereczki Kinga                                                                                          SECRETAR
                                                                                                                               Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină