Joi, 13. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

            CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf. Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax:  0267-351781
    Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 160/2008

privind constituirea comisiei speciale de evaluare a performanţelor manageriale, precum şi a modului de îndeplinire a prevederilor contractelor de management încheiate cu conducătorii instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 27.677/2008 al Oficiului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă, precum şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere Contractele de management încheiate între ordonatorul principal de credite şi conducătorii de instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) lit. a-d din O.G. nr. 26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederilor art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;
    În baza prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

   
ART. 1. - Se aprobă constituirea Comisiei speciale de evaluare a performanţelor manageriale, precum şi a modului de îndeplinire a prevederilor contractelor de management ale următorilor conducători ai instituţiilor publice de cultură subordonate Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe :
-    d-lui Bocsárdi László, conducătorul Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe;
-    d-lui Vidam Florin, conducătorul Teatrului „Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe;
-    d-lui Deák Gyula Levente, conducătorul Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune – Háromszék” Sfântu Gheorghe.
ART. 2. - Se aprobă componenţa nominală a Comisiei speciale, conform anexei  nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Comisia specială îşi desfăşoară activitatea la sediile instituţiilor publice de cultură, pe baza programelor calendaristice proprii, întocmite prin grija preşedintelui Comisiei şi supuse aprobării ordonatorului de credite.
ART. 4. – Evaluarea se face pe baza prevederilor contractului de management al fiecărui conducător în parte, ţinând seama de criteriile de evaluare ale performanţelor manageriale, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. – Rezultatul evaluării performanţelor manageriale al fiecărui conducător de instituţie publică de cultură în parte se prezintă de către preşedintele Comisiei speciale, în scris, sub formă de raport în cadrul unei şedinţe al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, spre luare de măsuri, conform legislaţiei în vigoare în domeniu.
ART. 6. - Executarea prezentei hotărâri de încredinţează doamnei Sztakics Éva-Judit, viceprimarul Municipiului Sfântu Gheorghe.

   
Sfântu Gheorghe, la 31 iulie 2008.          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                  Bereczki Kinga                                                                                                SECRETAR
                                                                                                                                     Kulcsár Tünde

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 160/2008


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină