Duminică, 22. septembrie 2019
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
          Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 159/2008

privind revocarea mandatului de cenzor a d-nei Szabó Csilla şi numirea d-nei Tankó Paraschiva în calitate de cenzor la S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în calitate de AGA, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Referatul nr. 27.275/2008 al directorului general S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 27.300/2008 al Serviciului Economic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b, art. 112 coroborate cu art. 159 şi 162 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 15 din Actul constitutiv al S.C. TEGA S.A.;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 146/2006 privind prelungirea mandatului cenzorilor S.C. TEGA S.A.;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se revocă mandatul de cenzor în Comisia de cenzori al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, a d-nei Szabó Csilla, începând cu data de 01 aprilie 2008.
ART. 2. – Numeşte, în calitate de cenzor în Comisia de cenzori al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, pe d-na Tankó Paraschiva, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 01.08.2008.
ART. 3. – Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Consiliului de Administraţie al S.C. TEGA S.A.Sfântu Gheorghe, la 31 iulie 2008.


          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ
                Bereczki Kinga                                                                                SECRETAR
                                                                                                                   Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină