Vineri, 14. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

      CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
          Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 158/2008

privind prelungirea unui mandat de administrator la S.C. TEGA S.A.


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în calitate de AGA, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Referatul nr. 27.275/2008 al directorului general S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 27.302/2008 al Serviciului Economic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b, art. 112 coroborate cu art. 153^12 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 15 din Actul constitutiv al S.C. TEGA S.A.;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 120/2007 privind prelungirea mandatului unui membru al Consiliului de administraţie al S.C. TEGA S.A.;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. c din Legea  nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă prelungirea mandatului de administrator la S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe al d-lui Krecht Rudolf, pentru o perioadă de 4 ani, cu începere de la data de 01.08.2008.
ART. 2. – Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Consiliului de Administraţie al S.C. TEGA S.A.

   
Sfântu Gheorghe, la 31 iulie 2008.
                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                                 Bereczki Kinga                                                                             SECRETAR
                                                                                                                                 Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină