Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

          CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
          Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 157/2008

privind numirea consiliului de administraţie al S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A.


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în calitate de AGA, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 27.863/2008 al Oficiului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b, art. 112, art. 15312 şi art. 15318 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. c din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


    ART. 1. – Numeşte în Consiliul de administraţie al S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe, ca urmare a expirării mandatelor a cinci administratori, următoarele persoane:
        - Fejér Alexandru;
        - Bagoly Miklós;
        - Tóth-Birtan Csaba;
        - Antal Álmos;
        - Fodor István.

    ART. 2. – Se aprobă remuneraţia pentru membrii consiliului de administraţie, reprezentând 5 % din salariul directorului societăţii.
    ART. 3. - Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează consiliului de administraţie al S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe.

   
Sfântu Gheorghe, 31 iulie 2008         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ
               Bereczki Kinga                                                                                                       SECRETAR
                                                                                                                                        Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină