Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

           CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
        Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 156/2008

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea de investiţii „Amenajare sediu Poliţia Comunitară Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate PC nr. 1.525/2008 al Direcţiei Poliţia Comunitară Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi compltările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi compltările ulterioare;HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru lucrarea de investiţii „Amenajare sediu Poliţia Comunitară Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următorii indicatori tehnico-economici:
1. VALOAREA TOTALĂ                    972.358 lei
    din care            C+M                   821.486 lei

2. EŞALONAREA INVESTIŢIEI INV/C+M       
    Anul I                                607.948 lei
                    C+M                  473.252 lei
    Anul II                               364.411 lei
                    C+M                  348.233 lei

3. CAPACITĂŢI
     - Suprafaţa totală                            = 573,0 mp,
     - Suprafaţa construită                      = 275,4 mp,
     - Suprafaţa ocupată de căile de acces, trouare, parcări        = 133,5 mp,
- Supafaţă spaţii verzi                            = 164,1 mp.

4. DURATA DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII : 24 luni

5. FINANŢAREA INVESTIŢIEI
    Valoarea totală a investiţiei de 972.358 lei (inclusiv TVA) va fi finanţată din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe.

6. AVIZE ŞI ACORDURI
- Certificat de urbanism;
- H.C.L. nr. 112/2008 privind transmiterea în administrarea Poliţiei Comunitare Sfântu Gheorghe a unui imobil situat între străzile N. Iorga şi Crângului, înscris în CF nr 22052 Sf. Gheorghe.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 31 iulie 2008


                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ
                       Bereczki Kinga                                                                                                     SECRETAR
                                                                                                                                               Kulcsár Tünde     

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină