Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
   

       MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

           CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf. Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax:  0267-351781
      Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 155/2008

privind aplicarea la Programul Operaţional Regional  2007-2013, Axa prioritară 5, domeniul major de intervenţie 5.2 „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 26.514 /2008 al Biroului de Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Programul Operaţional Regional 2007-2013 aprobat de Comisia Europeană şi lansat la nivel naţional în data de 13 iulie 2007;
În conformitate cu art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;                                                                    HOTĂRĂŞTE


ART.1.- Se aprobă aplicarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară: 5- „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie: 5.2- „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”, în vederea întocmirii proiectului de finanţare „ Reabilitarea infrastructurii în zona turistică Şugaş-Băi”.
ART.2.- Se  desemnează viceprimarul Municipiului Sfântu Gheorghe , Dna Sztakics Éva-Judit să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în relaţia cu Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional
ART.3.- Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroului Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 31 iulie 2008


           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ
                Bereczki Kinga                                                                                                    SECRETAR
                                                                                                                                       Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină