Marţi, 28. ianuarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
      MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
            CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf. Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax:  0267-351781
    Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 154/2008

privind aprobarea numărului şi structurii posturilor nedidactice aferente instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 26.849/2008 al Oficiului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere defalcarea numărului de posturi aferente instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe, transmisă de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Covasna prin scrisoarea nr. 2371/2008, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, sub nr.11998/2008;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru tineret şi sport a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 538/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 20 lit. a din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4925/2005;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă numărul şi structura posturilor nedidactice aferente instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe, valabil în perioada 1 septembrie 2008 – 1 septembrie 2009, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Oficiului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi directorilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe.


   
Sfântu Gheorghe, la 31 iulie 2008.

                                     
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                    Bereczki Kinga                                                                                 SECRETAR
                                                                                                                       Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină