Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

               CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf. Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax:  0267-351781
               Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 152/2008

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile administrative ale instituţiilor de cultură din Municipiul Sfântu Gheorghe


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 26.847/2008 al Oficiului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
     Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) din Ordonanţa nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În baza prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;HOTĂRĂŞTE

   

    ART. 1.- Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile administrative ale instituţiilor de cultură din subordinea deliberativului Municipiului Sfântu Gheorghe, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă;
    ART. 2.- Cu executarea prezentei hotărâri de încredinţează Oficiul Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi directorii instituţiilor de de cultură.

    Sfântu Gheorghe, la 31 iulie 2008.                
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                          CONTRASEMNEAZĂ
                 Bereczki Kinga                                                                                            SECRETAR
                                                                                                                               Kulcsár Tünde


Anexă la H.C.L. nr. 152/2008

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină