Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 150/2008

privind concesionarea fără licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr. 12


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 27.516/2008 al Compartimentul Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 26.030/2008 a d-nei dr. Szöcs Judita – Edit, respectiv cererea nr. 26.029/2008 a d-nei dr. Petri Erika de transmitere a dreptului de folosinţă şi de concesionare a spaţiului cu destinaţia de cabinet medical din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr.12, ca urmare a perfectării Contractului de vânzare-cumpărare nr. 626/2008;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul de principiu al Colegiului Teritorial al Medicilor din Judeţul Covasna;
Având în vedere prevederile cap. 8 lit. h din Contractul de concesiune nr. EC. 571/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi d-na dr. Szöcs Judita – Edit;
În baza dispoziţiilor art. 14 alin. (1) şi (2) ale O. G. nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza H. G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile ale Ordinului Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1.322/2006 privind aprobarea normelor de stabilire a criteriilor şi metodologiei de preluare a activităţii unui praxis existent;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


     ART. 1. – Se constată încetarea Contractului de concesiune nr. EC 571/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Szöcs Judita – Edit, având ca obiect concesionarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical la data de 31 iulie 2008.
     ART. 2. - Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 52,98 mp, din imobilul situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr. 12, aflat în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, administrat de Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, identificat prin CF nr. 769 Sfântu Gheorghe, nr. ord. A+3, sub nr. top. 194/2, d-nei Petri Erika, pe o perioadă de 15 ani.
     ART. 3. – (1) Se aprobă cuantumul redevenţei de 1 euro/mp/an, în primii 5 (cinci) ani socotiţi de la data semnării contractului de concesiune.
(2) După primii 5 (cinci) ani, nivelul minim al redevenţei se va plăti de concendent, pornind de la preţul pieţei, sub care redevenţa nu va putea fi acceptată.
     ART. 4. – Cu semnarea Contractului de concesiune se încredinţează primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád – András.
    ART. 5. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului Patrimoniu şi Compartimentului Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 iulie 2008        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNEAZĂ
               Bereczki Kinga                                                                                          SECRETAR
                                                                                                                            Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină