Joi, 13. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

              CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
           Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 147/2008

privind delegarea dreptului de administrare asupra unui imobil cu destinaţie de teren de construcţii, pentru construirea unei grădiniţe de copii, precum şi novarea Contractului de execuţie de lucrări nr. 5.717 din 27.08.2007


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 27.845/2008 al Oficiului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere H.C.L. nr. 82/2006 privind dezmembrarea unui teren situat pe str. Lalelei fn, pentru construirea unei grădiniţe de copii;
    Având în vedere acordul expres al centrului financiar Grădiniţa de copii “Pinocchio” nr. 27.846/2008, respectiv al S. C. BRASIV S. A. nr. 27.854/2008;
În baza prevederilor art. 1128-1137 Cod Civil;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. b şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


    ART. 1. – Se aprobă delegarea dreptului de administrare asupra unui imobil înscris în CF nr. 19862 Sfântu Gheorghe, cu nr. top. 1775/2/2 în suprafaţă de 111 mp, nr. top. 1774/2/2 în suprafaţă de 387 mp, nr. top. 1708/1/2/2/1 în suprafaţă de 2372 mp, nr. top. 1707/2/1 în suprafaţă de 1753 mp, nr. top. 1709/2/1 în suprafaţă de 81 mp, (nr. cad. 589) având suprafaţă totală de 4.704 mp, cu destinaţia de teren construcţii pe care se află un obiect de investiţie (grădiniţă) în fază de execuţie, în favoarea consiliului de administraţie a Grădiniţei cu program prelungit “Pinocchio”.
    ART. 2. – (1) Se aprobă novarea contractului de execuţie de lucrări nr. 5717/27.08.2007 având ca obiect Lucrări de construire grădiniţă, încheiat cu S.C. BRASIV S.A.
(2) Condiţiile şi termenii novaţiei sunt cuprinşi în Contractul de novaţie, anexă la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
    ART. 3. – Se mandatează primarul Municipiului Sfântu Gheorghe cu semnarea Contractului de novaţie prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre.
    ART. 4. - Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Oficiului de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Biroului Gospodărire Comunală al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 31 iulie 2008.             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                    Bereczki Kinga                                                                                                 SECRETAR
                                                                                                                                       Kulcsár Tünde              << înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină