Sâmbătă, 21. septembrie 2019
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

       CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf. Gheorghe                         Tel:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
      Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 146/2008

privitoare la modificarea şi completarea H.C.L. nr. 131/2008 privind transmiterea în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii Bucureşti , prin Inspectoratul Judeţean în Construcţii Covasna, a unui teren situat pe strada Cezar Bolliac, în vederea construirii unui sediu


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 27.183/2008 al Serviciului de Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere adresa nr. 26.607/2008 a Inspectoratului de Stat în Construcţii, Inspectoratul Teritorial în Construcţii Centru, Inspectoratul Judeţean în Construcţii Covasna;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile art. 6 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi  completările ulterioare;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


    ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea articolului 3 din H.C.L. nr. 131/2008 privind transmiterea în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii Bucureşti, prin Inspectoratul Judeţean în Construcţii Covasna, a unui teren situat pe strada Cezar Bolliac, în vederea construirii unui sediu, după cum urmează:
    „ART. 3. – Se aprobă transmiterea terenului, domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe cu nr. top. nou 1730/2/2 cu nr. cad. 9974 în suprafaţă de 600 mp, din administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii Bucureşti prin Inspectoratul Judeţean în Construcţii Covasna, în vederea construirii unui sediu, pe durata existenţei construcţiilor.”
    ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Urbanism şi Compartimentul Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe


Sfântu Gheorghe, la 31 iulie 2008.


           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                  Bereczki Kinga                                                                                            SECRETAR   
                                                                                                                                 Kulcsár Tünde       
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină