Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
           CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna


HOTĂRÂREA NR. 145/2008

privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a unui spaţiu comercial ,
situat pe Aleea Căminului,  nr. 7, la parterul blocului 34/C.


Consiliul Local al Municipiului Sfîntu Gheorghe, în sedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 27.370/2008 al Compartimentului Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe ;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 14 si 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit c si alin. (5) lit. a, respectiv art. 123 alin. (1) si (2), din Legea nr. 215/200 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 45 alin (3) si art. 115 alin. (1) lit b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE


Art. 1. - Se aprobă închirierea prin licitaţie publică deschisă a spaţiului comercial situat pe Aleea Căminului, nr. 7, la parterul blocului 34/C, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, evidenţiat în C.F. nr. 8253, Sfântu Gheorghe, cu nr. top. 2496/2/2/C/2/XLIIC, unitate comercială nr. 2, în suprafaţă totală de 76,80 mp, cu cota de participare la părţile de uz comun generale 2,68% şi teren 6/467 parte, evidenţiat în CF colectivă nr. 5760.
Art. 2. - Se aprobă Caietul de sarcini şi Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere prin licitaţie publică deschisă, anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
Art. 3. - Se stabileşte preţul caietului de sarcini la suma de 50 lei.
Art. 4. - Comisia de evaluare a ofertelor depuse se va numi prin dispoziţie de primar.
Art. 5. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Studii şi Achiziţii Publice din cadrul Serviciului Economic şi Compartimentul Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfăntu Gheorghe.Sfântu Gheorghe, la 31 iulie 2008                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ
                        Bereczki Kinga                                                                                                   SECRETAR
                                                                                                                                              Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină