Joi, 4. iunie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

           CONSILIUL LOCAL
    RO 520008 Sf.Gheorghe                 Tel:  0267-311243
    str. 1 Decembrie 1918 nr.2              Fax: 0267-351781
   Judeţul Covasna


         HOTĂRÂREA NR. 144/2008

privind modificarea Contractului de concesiune nr. 4380/1998, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe
   
    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
    Având în vedere Referatul nr. 23846/30.06.2008 înaintat de directorul general al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere poziţia nr. 49 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.G. nr. 975/2002;
    Având în vedere Raportul de specialitate nr. 25810/2008 al Serviciului Economic din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. b şi alin. (6) lit. c pct. 19  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;                                                                                                                       
    În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă schimbarea destinaţiei terenului în suprafaţă de 304 mp, situat pe str. Gării, domeniul public extratabular al municipiului Sfântu Gheorghe, identificat potrivit planului de situaţie anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, din drum public în teren de construcţii şi trecerea acestuia în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 2. – Se aprobă concesionarea directă în favoarea S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, a terenului descris al art. 1, în vederea înfiinţării unei insule cu funcţiuni comerciale – zona Gării.
ART. 3. – Se aprobă proiectul Actului adiţional nr. 2/2008 la Contractul de concesiune nr. 4380/1998., încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. – După întabularea în evidenţele de carte funciară a terenului descris la art. 1, respectiv, după finalizarea lucrărilor de amenajare ale insulei cu funcţiuni comerciale, titularul dreptului de concesiune va solicita trecerea acestuia în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, în condiţiile legii.
ART. 5. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează directorul general al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 14 mai 2008
 

                   
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                          Bereczki Kinga                                                                                            SECRETAR        
                                                                                                                                        Kulcsár Tünde

Anexă la H.C.L. nr.  144/2008


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină