Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  


MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

        CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
         Judeţul Covasna


                HOTĂRÂREA NR. 141/2008

privirnd  iniţierea procedurii de contractare a unei finanţări rambursabile în
valoare de 15.000.000 lei


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 25452/08.07.2008 al Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 110 alin.(1) lit.c din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziţie “Servicii de acordare de credit “ nr. 25896/10.07.2008;
În baza prevederilor art. 61 alin. (1) şi art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. b din Legea nr. 215/2001 republicată privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. b şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată cu modificările şi completările ulterioare;HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă achiziţionarea, prin aplicarea procedurii negocierii  cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, a unei finanţări rambursabile interne în valoare de 15.000.000 lei pentru reabilitarea centrului municipiului Sfântu Gheorghe; reabilitarea, modernizarea şi extinderea clădirilor liceului teoretic „Székely Mikó”; amenajarea, reabilitarea staţiunii „Sugás Băi”; reabilitarea strandului Municipal; achiziţionare de terenuri; punerea în valoare a cursului râului Olt; reabilitarea  infrastructurii reţelei stradale; amenajare parcăr; amenajare de piste pentru biciclişti.   
ART. 2. – Se aprobă Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei privind documentaţia descriptivă, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Se numeşte Comisia de evaluare a ofertelor depuse, în următoarea componenţă nominală:
1. D-na Sztakics Éva-Judit, viceprimar, preşedinte;
2. Dl. Şerban Valeriu, consilier local, membru;
3. D-na Józsa Emese, director executiv la Direcţia Finanţe  Publice Municipale, membru;
4. Dl. Szép Miklós, consilier în cadrul Direcţiei Finanţe  Publice Municipale, membru;
5. D-na Hengán Hajnal, consilier juridic în cadrul Oficiului Juridic, membru.
       
Membrii supleanţi:
1. D-na Bereczki Kinga, consilier local;
2. Dl. Sándor József, consilier în cadrul Compartimentului Studii şi Achiziţii Publice;
3. D-na Kulpinski Judith, consilier juridic în cadrul Oficiului Juridic.
ART. 4. - Comisia constituită prin art. 2 va supune spre aprobare plenului consiliului local rezultatul negocierilor, în condiţiile reglementărilor legale în materie.


Sfântu Gheorghe, la 14 iulie 2008.


           PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                      CONTRASEMNEAZĂ
                  Bereczki Kinga                                                                                     SECRETAR
                                                                                                                          Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină